മുസ്‍ലീം പള്ളികളിലെ ബാങ്കു വിളി ഏകീകരിക്കാനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശത്തോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ?

More Polls