രാജ്യം വളര്‍ച്ച കൈവരിക്കുമെന്ന ലോകബാങ്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

More Polls