വ്യവസായ മന്ത്രി മുന്‍കൈയ്യെടുത്ത് നടത്തുന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍ ആലപ്പാട് സമരം അവസാനിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

More Polls