ശബരിമല വിഷയത്തില്‍ ഇരുഭാഗത്തും ന്യായമുണ്ടെന്ന രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ പുതിയ നിലപാട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നില്‍ കണ്ടാണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

More Polls