സംഘര്‍ഷങ്ങളില്‍ പോലീസിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാദത്തോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ?

Result as per date 06-01-2019

ഉണ്ട്

34.92%
110 Votes

ഇല്ല

65.08%
205 Votes
Total Votes: 315
This Poll is Closed !

More Polls