സംഘര്‍ഷങ്ങളില്‍ പോലീസിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാദത്തോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ?

More Polls