സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നില തകര്‍ക്കാന്‍ ബോധപൂര്‍വമായ നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

Result as per date 05-01-2019

ഉണ്ട്

78.47%
226 Votes

ഇല്ല

21.53%
62 Votes
Total Votes: 288
This Poll is Closed !

More Polls