സാമ്പത്തിക സംവരണബിൽ ഇന്ന് രാജ്യസഭയില്‍ പാസാകുമോ?

Result as per date 09-01-2019

ആകും

71.63%
149 Votes

ഇല്ല

28.37%
59 Votes
Total Votes: 208
This Poll is Closed !

More Polls