സിഎജി റിപ്പോർട്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന സിപിഎം നിലപാടിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

37.66%
29 Votes

ഇല്ല

62.34%
48 Votes
Total Votes: 77
Thank you for voting

More Polls