സിഎജി റിപ്പോർട്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന സിപിഎം നിലപാടിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

37.18%
29 Votes

ഇല്ല

62.82%
49 Votes
Total Votes: 78
Thank you for voting

More Polls