സിഎജി റിപ്പോർട്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന സിപിഎം നിലപാടിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ?

More Polls