പൂഞ്ഞാറില്‍ നിന്നും ഇത്തവണയും പിസി ജോര്‍ജിന് വിജയിക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?