സംസ്ഥാനത്ത് എൻഡിഎ മികച്ച മുന്നേറ്റം കാഴ്ച വെയ്ക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

Result as per date 08-04-2021

ഉണ്ട്

27.12%
99 Votes

ഇല്ല

72.88%
266 Votes
Total Votes: 365
This Poll is Closed !