സംസ്ഥാനത്ത് എൻഡിഎ മികച്ച മുന്നേറ്റം കാഴ്ച വെയ്ക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?