നേതൃത്വം മാറിയാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ശക്തിപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

Result as per date 07-05-2021

ഉണ്ട്

56.16%
41 Votes

ഇല്ല

43.84%
32 Votes
Total Votes: 73
This Poll is Closed !