നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ ആര് വിജയിക്കും?

Result as per date 24-03-2021

എം സ്വരാജ്

44.75%
243 Votes

കെ ബാബു

46.78%
254 Votes

കെഎസ് രാധാകൃഷ്ണൻ

8.47%
46 Votes
Total Votes: 543
This Poll is Closed !