കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ തൃശൂര്‍ പൂരം ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?