നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വടകരയിൽ ആര് വിജയിക്കും?

Result as per date 02-04-2021

കെകെ രമ

68.02%
134 Votes

മനയത്ത് ചന്ദ്രൻ

26.4%
52 Votes

എം രാജേഷ് കുമാർ

5.58%
11 Votes
Total Votes: 197
This Poll is Closed !