രണ്ടാം പിണറായി മന്ത്രിസഭയില്‍ വനിതകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ പ്രാതിനിധ്യം നല്‍കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ?

Result as per date 03-05-2021

ഉണ്ട്

65.04%
80 Votes

ഇല്ല

34.96%
43 Votes
Total Votes: 123
This Poll is Closed !