ഇരട്ട വോട്ടിന് പിന്നില്‍ ബോധപൂര്‍വ നീക്കം നടന്നുവെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

Result as per date 01-04-2021

ഉണ്ട്

67.37%
192 Votes

ഇല്ല

32.63%
93 Votes
Total Votes: 285
This Poll is Closed !