ഇരട്ട വോട്ടിന് പിന്നില്‍ ബോധപൂര്‍വ നീക്കം നടന്നുവെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?