80-20 അനുപാതം: സര്‍ക്കാര്‍ അപ്പീല്‍ സമര്‍പ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ?

Result as per date 30-05-2021

ഉണ്ട്

34.72%
50 Votes

ഇല്ല

65.28%
94 Votes
Total Votes: 144
This Poll is Closed !