80-20 അനുപാതം: സര്‍ക്കാര്‍ അപ്പീല്‍ സമര്‍പ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ?