ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್‌ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗೆ ದೊರೆಯುವ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಯಾರ ಮುಡಿಗೇರಲಿದೆ?