ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಷ್ಟು ರನ್‌ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಬಹುದು?