ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾರನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆಯಾ?