ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎದುರಾಳಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಎಷ್ಟು ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಬಹುದು?