കൂടുതല്‍ തന്ത്രശാലിയായ ക്യാപ്റ്റന്‍ ഇവരില്‍ ആരായിരുന്നു?