జట్టు కోసం త్యాగాలు తప్పవన్న కోహ్లీ వ్యాఖ్యలతో ఏకీభవిస్తారా?