அமமுகவைப் பார்த்து முக்கிய கட்சிகள் பயப்படுகின்றனவா?