இந்தி நடிகர் சோனு சூட்டைப் போல தமிழக நடிகர்கள் சேவை மனப்பான்மையுடன் செயல்படுகிறார்களா?