காஷ்மீரைப் போல தமிழ்நாடும் பிரிக்கப்படலாம் - சீமான்