சர்கார் திரைப்படத்திற்கு அதிமுக தரப்பு காட்டும் எதிர்வினைகள்