சீன விவகாரத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் அரசியல் செய்கின்றனரா?