சென்னை, நெல்லையில் குறைந்த வாக்குகள் பதிவானது எதைக் காட்டுகிறது?