தமிழகத்தில் அரசு பணிகளில் பெண்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு 40ஆக உயர்த்தப்பட்டும் என்ற அறிவிப்பு

வரவேற்கத்தக்கது

70.09%
4,021 Votes

தேவையற்றது

24.79%
1,422 Votes

50 சதவீதமாக்கலாம்

5.12%
294 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 5,737
Thank you for voting