தமிழசை கண்டுபிடித்த இந்த இரண்டு வார்த்தைகளில் உங்களுக்கு ரொம்பப் பிடிச்சது எது?

வெற்றிகரமான தோல்வி

27.66%
5,334 Votes

தோல்விகரமான வெற்றி

6.03%
1,163 Votes

இரண்டும் கேவலமா இருக்கு

66.31%
12,786 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 19,283
Thank you for voting