திமுகவிற்கு தோல்வி பயம் இருப்பதாக எச்.ராஜா கூறுவது ?