திருப்பூர் கூட்டத்தில் மோடி பேச்சு?

சூப்பர்

17.36%
963 Votes

சுமார்

12.31%
683 Votes

கவனிக்கலை

70.33%
3,901 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 5,547
Thank you for voting