திருப்பூர் கூட்டத்தில் மோடி பேச்சு?

சூப்பர்

17.35%
962 Votes

சுமார்

12.32%
683 Votes

கவனிக்கலை

70.34%
3,901 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 5,546
Thank you for voting