நகர்ப்புறங்களிலும் சலூன் கடைகளைத் திறக்க வேண்டும் - தலைவர்கள் வலியுறுத்தல்