பெரியாரிசத்தை ஒழிப்பேன் என்று கூறிய நபருக்கு அதிமுக பதில் அளிக்காமல் இருப்பது?