மதுரை, கோவை சிபிஎம் வேட்பாளர்கள் எப்படி?

சூப்பர்

41.83%
7,666 Votes

சரியில்லையே

11.9%
2,181 Votes

மதுரை சூப்பரோ சூப்பர்

14.28%
2,617 Votes

இன்னும் வெயிட்டா இறக்கியிருக்கலாம்

10.58%
1,938 Votes

பார்க்கலாம்

21.41%
3,923 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 18,325
Thank you for voting