மதுரை, கோவை சிபிஎம் வேட்பாளர்கள் எப்படி?

சூப்பர்

41.8%
7,669 Votes

சரியில்லையே

11.93%
2,188 Votes

மதுரை சூப்பரோ சூப்பர்

14.29%
2,622 Votes

இன்னும் வெயிட்டா இறக்கியிருக்கலாம்

10.58%
1,941 Votes

பார்க்கலாம்

21.4%
3,927 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 18,347
Thank you for voting