மதுவுக்கு எதிராக எந்தக் கட்சி ஆத்மார்த்தமாக போராடுகிறது?