மாணவிகள் படிக்கும் பள்ளிகளுக்கு தனி ஆசிரியைகள் நியமிக்கப்பட வேண்டும் என்ற யோசனை?