மோடி தமிழகத்தில் போட்டியிட்டால் ஜெயிப்பாரா?

தோற்பார்

78%
4,655 Votes

ஜெயிப்பார்

15.43%
921 Votes

தெரியாது

2.03%
121 Votes

பார்ப்போம்

4.54%
271 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 5,968
Thank you for voting