மோடி தமிழகத்தில் போட்டியிட்டால் ஜெயிப்பாரா?

தோற்பார்

50%
1 Votes

ஜெயிப்பார்

50%
1 Votes

தெரியாது

0%

பார்ப்போம்

0%
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 2
You have already voted