மோடி தமிழகத்தில் போட்டியிட்டால் ஜெயிப்பாரா?

தோற்பார்

77.99%
4,655 Votes

ஜெயிப்பார்

15.45%
922 Votes

தெரியாது

2.03%
121 Votes

பார்ப்போம்

4.54%
271 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 5,969
You have already voted