ராணுவத்தை விட ஆர்.எஸ்.எஸ். வலிமையானது: மோகன் பகவத்