தமிழகத்தில் கலந்துகட்டி வானிலை உள்ளதே, உங்கள் ஊரில் இப்போ என்ன கிளைமேட்?